Algemene leveringsvoorwaarden

van Het Cursushuis

Artikel 1 Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Het Cursushuis gevestigd in Boskoop, verder te noemen Het Cursushuis, over trainingen, advies, coachen, teambuilding en andere vormen van ondersteuning, hierna te noemen 'opdracht'.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst.
De overeenkomst tussen Het Cursushuis en de opdrachtgever komt tot stand wanneer Het Cursushuis en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijving- of aanmeldingsformulier ondertekent; ofwel wanneer Het Cursushuis een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever.
1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Wanneer een opdrachtgever een door Het Cursushuis geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan haar te vergoeden:
        a) later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100%
        b) tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 90%
        c) tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 50%
        d) tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 25%
3. Wanneer Het Cursushuis, als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een door Het Cursushuis ingehuurd conferentiecentrum, is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
4. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
5. De opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen. Dit moet dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Het Cursushuis worden medegedeeld.
6. Voor inschrijving op themacursussen via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 4 Annulering door Het Cursushuis.
Het Cursushuis heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden, exclusief reeds verrichte voorbereidingen.

Artikel 5 Overmacht.
Het Cursushuis heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Het Cursushuis recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2 en 3 van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.
Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever en Het Cursushuis tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid.
Het Cursushuis zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 8 Prijzen.
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
3. Tenzij anders wordt overeengekomen moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.
4. Over opleidingskosten wordt geen BTW in rekening gebracht.
5. Voor adviesopdrachten wordt BTW in rekening gebracht.
6. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever volgens factuur kunnen over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag, alsmede de uit de invordering voortkomende kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.
1. Indien een opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van aan Het Cursushuis toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, aanvaardt Het Cursushuis deze aansprakelijkheid, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Het Cursushuis kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden dan het afgesproken bedrag voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht.
2. Het Cursushuis is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Het Cursushuis activiteiten aan conferentiecentra en derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen doe voortvloeien uit de tussen Het Cursushuis en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 

De algemene leveringsvoorwaarden van Het Cursushuis zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

« terug